Makaleler

KİTAPTA BÖLÜM

1.” Şerhu Hutbetül-Beyan’a Göre Hz. Ali ve Günümüz Alevi Kültürüne Yansımaları“, ALEVİLİK, edit., İ. Engin-H. Engin, İstanbul Eylül 2004.

2.”Alevi İnanç Kültüründe Hz. Muhammed“, GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ALEVÎ- BEKTAŞÎ KÜLTÜRÜ, Kültür Bakanlığı yay. Ankara 2009, ss.228-240.

3.”Türkiye’de Alevilik ve Bektaşiliğin Oluşumu“, ANADOLU’DA ALEVİLİĞİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ, Edit. H.İbrahim Bulut, Sakarya Üniversitesi Yayınları, 2010.

4.”Bektaşi ve Alevi Kültürünün Yazılı Kaynaklarından Fütüvetnameler “ANADOLU’DA ALEVİLİĞİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ, Edit. H.İbrahim Bulut, Sakarya Üniversitesi Yayınları, 2010.

HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

“Bektaşi-Alevi Kültürünün Yazılı Kaynakları Olarak Fütüvvetnameler”

 1. Anadolu Alevîliğinin Oluşumu“, EKEV Akademi Dergisi- Sosyal Bilimler-, Kasım, 1997, Ankara.
 2. Ehl-i Sünnet Devlet Telakkisinde İki Mesele: İdarî Sistem, Devlet Reisine İtaat“, SDÜ İlahiyat Fak. Dergisi, yıl: 1997, sayı 4, Isparta 1999
 3. “Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde İslâm Mezhepleri Tarihi Eğitimi” SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, yıl 1999, sayı 6, Isparta 2001.
 4. Osmanlı Türkiye’sindeki İslamcılık Düşüncesine Genel Bir Bakış“, Arayışlar, Sayı:1, 1999/1, Isparta.
 5. “Osmanlı Toplumunun Dinî Yapısına Bir Bakış Denemesi: Ahilik-Bektâşîlik İlişkisi I”, Arayışlar, sayı:2, 1999/2, Isparta.
 6. “Osmanlı Toplumunun Dinî Yapısına Bir Bakış Denemesi: Ahilik-Bektâşîlik İlişkisi II”, Arayışlar, sayı:3-4,2000, Isparta.
 7. “Osmanlı Toplumunun İlk Asırlarında Toplumun Dinî Yapısına Ahilik Açısından Bir Bakış Denemesi”, Yeni Türkiye Dergisi Osmanlı, Ankara , 1999.
 8. “Bektâşî-Alevîlerde Bir Duâ: Nâdı Ali”, SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, yıl 1998, sayı 5, Isparta 2000.
 9. Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde Dinî Tarikat ve Cemaatlerin Toplumdaki Yeri” SDÜ Fen-Edebiyat Fak. Sosyal Bilimler Dergisi, sayı: 3, Isparta 2000
 10. “Türklerin İslamlaşma Süreçlerinde Mezheplerin ve Tarikatların Yeri”, Yeni Türkiye Dergisi, Türkler, Ocak 2002 .
 11. Dinî Zihniyetimizin Oluşumunda Dinî Tarikat ve Cemaatlerin Olumsuz İz Düşümleri“, Arayışlar, İnsanlık Bilimleri Araştırmaları Dergisi, yıl: 3, S: 5-6, 2001, Isparta 2003.
 12. “Alevîlik-Bektâşîlik ve Ahilik İlişkisi -Fütüvvetnâmelere Göre-”, İslâmiyât Alevîlik Özel Sayısı, Ekim 2003,Ankara.
 13. Türkiye’de Din Anlayışı Üzerine“, Arayışlar, İnsanlık Bilimleri Araştırmaları Dergisi, yıl: 4, S: 9-10, 2002, Isparta 2003.
 14. Şerhu Hutbeti’l-Beyan’da Ehl-i Beyt İle İlgili İnanç Motifleri“, Arayışlar -İnsan Bilimleri Araştırmaları, yıl:7, sayı:13, 2005.
 15. “Fütüvvetname-i Cafer Sadık’a Dair Bir İnceleme”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Güz 2006/40, Ankara.105-133.
 16. Ahiliğin Dünya Görüşünü Oluşturan Dinî-Ahlakî Değerler“, Arayışlar İnsan Bilimleri Araştırmaları, yıl:9 Sayı 17, Isparta 2007, ss 1-13.
 17. Dinde Marjinalleşmenin Pratik Boyutuna Dair Bazı Değerlendirmeler“, e-makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi, c.1.S.1, Bahar 2008, ss.27-41.
 18. Nisabu’l-İntisab’da Esnaf Teşkilatı ve Fütüvvetnamelere Yönelik Eleştiriler, e-makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi, c.3 s, 1, Bahar 2010 ss.43-64,
 19. Güneydoğu Anadolu’da Görülen Gali Fırkaların Bektaşilikle İlişkisi“, Dini Araştırmalar, Alevilik Özel sayısı, c.12, s.33, Ocak-Nisan 2009 Ankara, basım tr. Ağustos 2010,ss.235-253.
 20. Maturidi’nin Din Anlayışında Hoşgörü“, e-makâlât Mezhep Araştırmaları, III/2 (Güz 2010), ss. 145-164.
 21. Türkiye’de Bektaşi-Alevi Kültürüne Dair Farklı Bir Çevre: Bir Rifâî Risalesi Üzerine Değerlendirmeler“, Alevilik Araştırmaları, s.1 2011, Ankara.
 22. “Bektaşi-Alevi Kültürünün Yazılı Kaynakları Olarak Fütüvvetnameler”“Bektaşi-Alevi Kültürünün Yazılı Kaynakları Olarak Fütüvvetnameler”, Alevilik Araştırmaları Dergisi, Sayı 4, Kış 2012, Ankara. ss. 35-66.
DİĞER BİLİMSEL DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

 

 1. “Bektâşî-Alevîlerin İnançlarından Seçmeler”, Mina, Aylık Kültür Fikir ve Sanat Dergisi, yıl:4, sayı: 27, Mayıs 1992, Erzurum
 2. Dinî ve Siyasî Bakımdan Osmanlı-İran Münasebetleri“, Türk Kültürü, yıl:XXXI, sayı: 363, Temmuz 1993, Ankara.
 3. İslam’da Mehdi İnancına Dair, İslam, Sayı:155, Temmuz, 1996, İstanbul.
 4. “Alevilerin Temel İnançları”, Diyanet Aylık Dergi Şubat 2004
 5. “ABOUT THE IRANIAN SHIA’S” , 2005
 6. “İran Şiiliği Üzerine” ,2005
 7. “Abant Platformu’nun Alevilik Gündemine Dair”, www.haberakademi.net, 6.4.2007
 8. “Kürtlerin Menşei, Yezîdîler ve Tahtacılar Üzerine Bazı Notlar” , www.haberakademi.net, 07.01.2008
 9. Ahilik Kültürü Üzerine“, Yenises Dergisi, Yıl: 12 Sayı: 154 Osmaniye, Ekim 2008. ss24-27.
 10. “Günümüz Aleviliği: Problemler, Yaklaşımlar, Çözüm Önerileri”, www.haberakademi.net, 01.02 2010.
 11. el-Hıllînin Doktrininde Sünniliğin Eleştirisi“, H. Laoust’tan çeviri, Atatürk Üniv. İlahiyat Fak. Dergisi, S: 13, Erzurum 1997.