Anadolu Aleviliğinin Tarihi Arka Planı

Xll-Xlll. asırlar Anadolu’nun Türkleşme ve İslâmlaşma sürecinin birlikte yaşandığı dönemdir. Bugün Türkiye’de sahip olduğumuz bazı sosyal zümrelerin ve kurumların ilk tezahürlerine bu asırda rastlıyoruz.

Bu kitapta, ilgili asırlar Alevîlik açısından ele alınmakta; günümüz Alevîliğini oluşturan tarihî arka plandaki Ehl-i Beyt sevgisi, mezhep hareketleri, boylar ve oymaklar arası farklılaşmalar, Yesevîlik, Babâîlik, Ahilik ve Bektâşîlik yeni bir yaklaşımla ve bilimsel bir metodla incelenip okuyucuya sunulmaktadır.

Kitap ile ilgili yazılar : http://www.magaradergisi.com/dosya/236-aleviligin-arka-plani-

Kitabın İçeriği

G i r i ş

Konunun Belirlenmesi Ve Metodolojik Bazı Mülahazalar

I. B ö l ü m

XI-XIII. Asırlarda Anadolu’nun Siyasî Sosyal Ve Kültürel Yapısı

I.1. Siyasî Durum

I.2. Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Yapı

I.3. Değerlendirme

II. B ö l ü m

Türk  Dinlerinin  Alevîliğe Yansımaları

II.1. Anadolu’ya Gelmeden Önce Türklerde Din

II.1.1. Geleneksel Türk Dini

II.1.2. Türklerin Evrensel Dinlerle Karşılaşması

II.2. İslâmiyet  ve  Türkler

II.2.1.Türklerin İslâmiyete Girişi

II.2.2. Türklerin İslamlaşma Sürecinde Mezhepler

II.3. Değerlendirme

III. B ö l ü m

XI-XIII. Asırlarda Anadolu’da Görülen Mezhep Hareketlerinin Alevîliğe Yansımaları

III.1. Anadolu’da İslâmiyet

III.2. Anadolu’da Mezhep Tezahürleri

III.3. Değerlendirme

IV.  B ö l ü m

XI-XIII. Asırlarda Anadolu’da Görülen Sûfî Hareketlerinin Alevîliğe Yansımaları

III.1. Türklerde Tasavvufî Hareketler

III.2. Anadolu’da Tasavvufî Düşünce ve Tarikatlar

III.3. Değerlendirme

S o n u ç

Yorum Yaz

» yorum yazmak için logged in yapmalısınız.