Bildiriler

ULUSLARARASI TOPLANTIDA SUNULARAK TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN BİLDİRİ

 

 1. Şah İsmail’in Şiirlerinde Hz. Ali“,Uluslar arası Şah İsmail Hatayî Sempozyumu, Hüseyin Gazi Vakfı, 9-11 Ekim 2003 Ankara
 2. Alevi Kimliğin Yeniden İnşası (Cem Vakfı Örneği)“, Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu I, 28-30 Eylül 2005.
 3. XIII-XIV.yy’da Güneydoğu Anadolu’da Görülen Gali Fırkaların Bektaşilikle İlişkisi Üzerine“, Uluslararası GAP Bölgesinde Alevi-Bektaşi Yerleşmeleri ve Şanlıurfa Kültür Mozayiğinde Kısas”, 25-27 Mayıs 2006 Şanlıurfa.
 4. Hızırnamenin Bektaşiliğe Dair Malumatı ve Hızırname Çerçevesinde Bektaşi Kültüründe Hızır İnancı“, 2. Uluslararası Türk Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşilik Bilgi Şöleni, Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi, 17-18-19 Ekim 2007 Ankara
 5. Maturidi’nin Din Anlayışında Hoşgörü“, Uluslararası Büyük Türk Bilgini Maturidi ve Maturidilik Sempozyumu, 22-24 Mayıs 2009 İstanbul
 6. K.Ünlüsoy ile; “Hacı Bektaş Veli’nin İnanç Dünyasında Hz. Ali ve Ehl-i Beyt“, Doğumunun 800. yılında Hacı Bektaş Veli Bilgi Şöleni, 17-18 Ağustos 2009, Hacı Bektaş Nevşehir.
 7. Esnaf Teşkilatı ve Fütüvvetnamelere Yönelik Eleştiriler (Nisabu’l-İntisab Örneğinde), I. Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu, 15-17 Ekim 2008 Kırşehir.
 8. Bektaşi ve Alevi Kültürünün Yazılı Kaynağı Olarak Fütüvvetnameler“, Uluslararası Doğumunun 800 yılında Hacı Bektaş Veli ve Bektaşilik Sempozyumu, Fatih Üniversitesi, 9-10 Ekim 2009 İstanbul.
 9. “Hz.Ali Cenknamlerinde Maturidilik ve Hanefilik İle İlgili Unsurlar” adlı tebliğin müzakeresi, Uluslararası Hz. Ali Sempozyumu 18-20-12.2009 İZMİR
 10. Bazı Rifai Fütüvvetnameleri Üzerine Bir Değerlendirme,  Uluslararası Ahilik Kaliteli Bir Yaşam Sempozyumu, 22-24 Eylül 2011, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 11. Ebu Firas’ın Eseri Işığında Yezidiler Hakkkında Bir Değerlendirme, Uluslararası Midyat Sempozyumu, Keşf-i Madiate’den Midyat’a, 7-9 Ekim 2011, Artuklu Üniversitesi Midyat Mardin.
 12. `Şah İsmail’in Şiirlerinde Bazı İnanç Motifleri ve Şah İsmail’in Anadolu’daki Etkileri`, Yavuz Selim-Şah İsmail Sempozyumu, 5-6 Nisan 2013, ATEV Azerbeycen-Türk evi Derneği Bakü Azerbeycan.
 13. 715/1315′de Yazılan Tuffâhu’l-Ervâh’a Göre Sarı Saltuk”, M.Necmettin Bardakçı ve Nejdet Gürkan ile beraber, Balkanlara Gidişinin 750. Yılında Uluslararası Sarı Saltuk Gazi Sempozyumu, 06-10 Kasım 2013 Köstence-Romanya.
 14. Ebu Hanife’den Ahmed Yesevi’ye Hanefi/Maturidi Gelenekte Sufi Tezahürler“,Uluslararası Dünü-Bugünü-Geleceği Maturidilik Sempozyumu, Ahmed Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi, 3-5 Mayıs 2015, Türkistan-KAZAKİSTAN
 15. Erken Dönem Hanefi Geleneğinde Bir Zahid: Ebu Müti’ Mekhul en-Nesefi(318/930) ve Kitabul-Lü’lü’iyyat’’ı“, Uluslararası IV Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu Hanefi-Maturidilik, Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 5-7 Mayıs 2017.

ULUSAL TOPLANTIDA SUNULARAK TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN BİLDİRİ

 1. Cumhuriyet Dönemi Din Anlayışına Cemaat ve Tarikatlar Açısından Bir Bakış Denemesi“, Dinler Tarihi Açısından Din ve Din Anlayışı Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi, 26-28 Kasım 1998, Konya.
 2. Hz. Peygamber’in Devlet Reisliği ve Bunun Sonraki Nesillere Yansıması“, II. Kutlu Doğum Sempozyumu, SDÜ, Isparta, 20-21 Nisan 1999.
 3. Ahilik Kültürünün Aleviliğe Yansıyan Boyutları“, II. Ahilik ve El Sanatları Sempozyumu, 10 Ekim 2000 Antalya.
 4. Müslümanlar Arasında Fırkalaşma ve Hz.Peygamber’in Şahsında Dinî Zihniyetin Yeniden Teşekkülü“, III. Kutlu Doğum Sempozyumu, SDÜ Isparta 20 Nisan 2000.
 5. Şehirleşmenin Zihniyet ve İnanç Dünyamıza Yansımaları“, Günümüz İnanç Problemleri Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 6-8 Eylül 2001 Erzurum.
 6. Alevi-Bektaşi Kültüründe Hz. Muhammed (sav)“, V. Kutlu Doğum Sempozyumu, SDÜ, Isparta, 19-20 Nisan 2002.
 7. Ahiliğin Dünya Görüşü ve Bunu Oluşturan Dini-Ahlaki Değerler“, İslam ve Çalışma Hayatı Ulusal Sempozyumu, İzmir 25-27 Kasım 2005
 8. Fütüvvetname-i Ca’fer Sadık Hakkında Bazı Değerlendirmeler“, II. Ahi Evran Veli ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu, 13 Ekim 2006 Kırşehir
 9. Bektaşi ve Alevilerde Hz.Ali’nin Tanrılaştırılma İddialarına Dair Bir Değerlendirme“, Hz. Ali Sempozyumu, DEÜ İlahiyat Fak-DİB İzmir İl Müftülüğü 24-25 Ekim 2007, İzmir.
 10. “Alevilik Tarihine Dair”, Türkiye’de Alevilik Bektaşilik Paneli, Fırat Üniversitesi B. Ögel Konferans Salonu, 11.06.2010, ELAZIĞ
 11. Alevilik-Bektaşiliğin Tasavvufi Boyutu“, Din ve Kimlik Ekseninde  Alevilik-Bektaşilik Sempozyumu, 15-16 mayıs 2013, Onsekiz Mart Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, ÇANAKKALE.
 12. “Mezhepler Tarihi Metodoloji Problemleri”, Tartışmalı İlmi Toplantılar Serisi, İSAV, 27-28 Eylül 2003, İstanbul, Müzakereci olarak.
 13. “Hayatı Kişiliği ve Düşünceleriyle Hz. Ali Sempozyumu”, 8-10 Ekim 2004 Bursa (Müzakereci olarak)
 14. I. İslam Bilimlerinde Terminoloji Sorunu Sempozyumu, 15-16 Haziran 2006 ATO Meclis Salonu, Ankara (Müzakereci olarak)
 15. III. Alevilik Çalıştayı, Devlet Bakanlığı, 19.08.2009, Ankara.

Yorum Yaz

» yorum yazmak için logged in yapmalısınız.